Uczciwe warunki pracy w Niemczech, Co powinieneś wiedzieć, jeśli chcesz pracować w Niemczech: Co zrobić, gdy pracodawca nie płaci? Wypowiedzenie – co dalej, Ustawowe wynagrodzenie minimalne w Niemczech

Opublikowano:

Wróć do listy wpisów

Informacje pochodzą z www.fair-arbeiten.eu/pl/  bardzo dobra i przejrzysta strona, oczywiście, że w języku POLSKIM 

Pracujesz w Niemczech jako pracownik sezonowy i potrzebujesz pomocy? Bezpłatna hotline dla pracowników sezonowych w języku polskim

żródło: www.fair-arbeiten.eu/pl/article/478.hotline-dla-pracownik%C3%B3w-sezonowych.html

 

Nie otrzymałeś wynagrodzenia w Niemczech– Zacznij działać!

Jeżeli pracodawca Państwu nie płaci, możecie się Państwo bronić. Jeżeli będziecie właściwie postępować, macie znaczące szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Tu dowiecie się Państwo, co możecie zrobić.

Co zrobić, gdy pracodawca nie płaci?

 • Zawsze masz prawo do swojego wynagrodzenia – również wtedy, gdy otrzymałeś wypowiedzenie i nie masz pisemnej umowy o pracę.
 • Przed złożeniem pozwu do sądu pracy, należy wysłać do pracodawcy pisemne wezwanie do zapłaty. Może to spowodować, że pracodawca zapłaci wynagrodzenie i unikniesz procesu sądowego.
 • W Niemczech trzeba samemu dochodzić sądownie zaległego wynagrodzenia (samodzielnie, z pomocą adwokata lub związku zawodowego). Zarówno Policja jak i Urząd Celny (Zollamt) nie mogą domagać się w Twoim imieniu przysługującego Ci wynagrodzenia.

Jak mogę się zabezpieczyć?

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy uzgodnione wynagrodzenie jest prawidłowe: czy otrzymujesz ustawową płacę minimalną (a od 01.07.2022 wzrośnie ona do 10,45 EUR/brutto na godzinę, a od 01.10.2022 wzrośnie ona do 12,00 EUR/brutto na godzinę) oraz czy dotyczą Cię branżowe płace minimalne. W przypadku wątpliwości, zwróć się do związku zawodowego lub poradni Faire Mobilität!

Prowadź dokumentację swojej pracy: zapisuj dokładny czas pracy, przerwy w pracy, miejsce pracy i wykonane zadania każdego dnia po pracy w notatniku lub kalendarzu pracy! Zapisz również nazwisko i adres pracodawcy, zakładu pracy lub zleceniodawcy, jak również świadków wykonanej przez Ciebie pracy.

Kiedy mogę dochodzić swojego wynagrodzenia?

Wezwij swojego pracodawcę do zapłaty, gdy nie zapłaci lub zapłaci za mało w ustalonym w umowie terminie płatności wynagrodzenia (najczęściej 15 dnia następnego miesiąca).

Uwaga na terminy: W umowie o pracę bądź układach zbiorowych pracy powinny zostać podane terminy do dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy (tzw. terminy prekluzyjne), które z reguły są bardzo krótkie. Terminy te określają, jak długo możesz dochodzić swojego roszczenia o wynagrodzenie wobec pracodawcy. Sprawdź te terminy! Jeżeli w odpowiednim terminie nie wyślesz pisemnego wezwania z żądaniem zapłaty, będzie miało to wpływ na wysokość Twojego wynagrodzenia! Jeżeli minie termin zasięgnij od razu porady prawnej. Być może dochodzenie przed sądem jest jeszcze możliwe.

Jak prawidłowo dochodzić swojego wynagrodzenia?

Wyślij swojemu pracodawcy pismo, z roszczeniem zapłaty danej sumy i z czego ona się składa. Najlepiej sporządź listę przepracowanych godzin ze wskazaniem, gdzie i na jakim stanowisku pracowałeś. Musisz podać dokładne sumy, które jest Ci dłużny Twój pracodawca. Wyznacz termin 2 tygodni na zapłatę. Podaj dane swojego konta. Poproś w poradni Faire Mobilität o wzór pisma lub pomoc językową!

Uwaga: Odręcznie podpisane wezwanie do zapłaty poleca się wysłać do pracodawcy listem poleconym. Jako dowód zachowaj kopię wezwania i potwierdzenie nadania. Do zapłaty pracodawcę możesz wezwać również faksem, e-mailem, SMS-em czy poprzez WhatsApp.

Ustne i telefoniczne wezwanie do zapłaty jest nieważne.

Ile wynagrodzenia mogę dochodzić?

Ważne, abyś żądał prawidłowej kwoty. Żądaj zawsze stawki godzinowej brutto lub miesięcznej brutto. Postępuj w następujący sposób:

 1. Wylicz swoje roszczenie brutto za dany miesiąc. Pomnóż swoje godziny pracy przez stawkę godzinową z ewentualnymi dodatkami, np. za pracę w godzinach nocnych lub w dzień świąteczny.
 2. Oblicz pozostałe zaległe sumy, np. nieuzasadnione potrącenia od wynagrodzenia lub wypłatę niewykorzystanego urlopu przy zakończeniu stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop).
 3. Wymień pobrane już kwoty netto (zaliczki).
 4. Żądaj roszczenia brutto i podawaj otrzymane kwoty netto. Nie wyliczaj kwoty końcowej i nie odejmuj netto od brutto!
Przykład (2022):    
Roszczenie brutto:    
Godziny pracy: 160 h x 12,00 € brutto =  1920,00 € brutto
+ dodatek za pracę w nocy: 32 x (12,00€ x 0,25) = 96,00€ brutto
+ ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2 dni: 16 h x 12,00 € =  192,00€ brutto
    =  2.208 € brutto
Całkowite roszczenie: 2.208 € brutto – 500 € netto  

 

Jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie otrzymasz płatności, wnieś pozew do niemieckiego sądu pracy. W niektórych przypadkach sądowe wezwanie do zapłaty (gerichtliches Mahnverfahren) jest kolejną możliwością do odzyskania pieniędzy. Dowiedz się jednak dokładnie na co w tym przypadku trzeba uważać!
Dalsze informacje dostępne są w naszej ulotce “Nie otrzymałeś wynagrodzenia
– Jak dochodzić go przed sądem?“ lub skontaktuj się z odpowiednią poradnią Faire Mobilität.

Stan na: 10/2022 źródło: www.fair-arbeiten.eu/pl/article/205.kein-lohn.html

 

Wypowiedzenie w Niemczech - Reaguj szybko!

Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie z pracy, musisz reagować szybko. Tu znajdziesz wskazówki, jak prawidłowo postępować.

Wypowiedzenie – co dalej?

Przed nieuzasadnionym, wadliwym bądź dokonanym w formie ustnej wypowiedzeniem można się bronić. W tym celu należy wnieść powództwo do sądu pracy.

Masz na to jednak tylko 3 tygodnie od dnia otrzymania wypowiedzenia!

Czy wypowiedzenie było dokonane na piśmie czy wypowiedziano Ci umowę ustnie?

Wypowiedzenie dokonane w formie ustnej jest zasadniczo nieskuteczne! W takim przypadku powinieneś zgłosić swoją gotowość do świadczenia pracy w obecności świadków lub listownie za potwierdzeniem odbioru!
Wypowiedzenie dokonane na piśmie powinno odpowiadać określonym wymogom formalnym. Postaraj się o sprawdzenie swojego wypowiedzenia pod względem zgodności z prawem i przechowuj kopertę ze stemplem pocztowym!

Uwaga! Jeżeli nie będziesz się bronić przed wypowiedzeniem dokonanym w formie ustnej, czy również przez SMS lub e-maila i nie wniesiesz powództwa, to wypowiedzenie stanie się prawnie skuteczne.

Czy jest to wypowiedzenie zwykłe czy ze skutkiem natychmiastowym?

Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym wymaga zwykle ważnego powodu, chociaż nie musi on być podany w wypowiedzeniu. Natomiast w przypadku wypowiedzenia zwykłego obowiązują określone terminy wypowiedzenia. W okresie próbnym są to z reguły 2 tygodnie, później przynajmniej 4 tygodnie (uwaga na wyjątki!). Terminy wypowiedzenia uregulowane są w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym pracy!

Sprawdź koniecznie swoją umowę o pracę lub obowiązujący układ zbiorowy pracy!

Wypowiedzenie w czasie choroby, w Niemczech?

Wypowiedzenie stosunku pracy podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim jest w Niemczech dopuszczalne. Jeżeli stosunek pracy ustaje w czasie trwania niezdolności do pracy, to można wnioskować w kasie chorych o zasiłek chorobowy. Kiedy już wyzdrowiejesz, zgłoś się do urzędu pracy.

Zawsze przesyłaj zwolnienia lekarskie do kasy chorych! Poinformuj swoją kasę o chorobie zanim opuścisz Niemcy, w przeciwnym wypadku możesz stracić prawo do zasiłku chorobowego i swoje ubezpieczenie na wypadek choroby!

Kobiety w ciąży obejmuje szczególna ochrona przed wypowiedzeniem. Również w okresie próbnym!

Czy muszę podpisać wypowiedzenie dokonane na piśmie?

Nie masz obowiązku złożenia podpisu na piśmie wypowiadającym stosunek pracy, gdyż jest to jednostronna deklaracja zamiaru. Decydującym dla rozpoczęcia biegu terminu wypowiedzenia jest samo doręczenie tego pisma. Wystarczy również, że samo pismo zostanie wrzucone do skrzynku pocztowej pod miejscem zamieszkania.

Uwaga! Często pracodawcy przedkładają pracownikowi wypowiedzenie za porozumieniem stron (Aufhebungsvertrag). Wypowiedzenie to zawiera obustronną zgodę na rozwiązanie stosunku pracy. Podpisanie go w praktyce może oznaczać dobrowolne zrzeczenie się określonych roszczeń ze strony pracownika. Wypowiedzenie podpisz tylko wtedy, gdy zgadzasz się na rozwiązanie stosunku pracy. Upewnij się, że nie stracisz żadnych praw.

Co można zrobić w przypadku otrzymania wypowiedzenia, w Niemczech?

Jeżeli pracujesz dłużej niż 6 miesięcy w jednym zakładzie, w którym jest zatrudnionych więcej niż 10 osób na pełny etat, to podlegasz ustawie o szczególnej ochronie przed skutkami wypowiedzenia. Twój pracodawca potrzebuje wówczas wyjątkowego powodu, by Cię zwolnić z pracy. Jeżeli masz wątpliwości, że istnieje taki powód, możesz wystąpić do sądu.

Sąd zbada wówczas czy stosunek pracy zostanie rozwiązany na skutek dokonanego wypowiedzenia. Masz również wówczas możliwość negocjowania z pracodawcą na temat odprawy w zamian za wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę.
Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie, zwróć się natychmiast do związków zawodowych, adwokata lub do poradni Faire Mobilität.

Co dalej?

Otrzymałeś wypowiedzenie, a chcesz zostać w Niemczech? W takim wypadku zgłoś się natychmiast (w ciągu 3 dni) do urzędu pracy w celu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Jeżeli zgłosisz się za późno, na zasiłek dla bezrobotnych może zostać nałożony okres karencji.

Jeżeli byłeś zatrudniony i składki na ubezpieczenie społeczne w ciągu ostatnich 30 miesięcy były płacone przynajmniej przez 12 miesięcy, masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych I (ALG I). W innym przypadku możesz złożyć wniosek o przyznanie Ci zasiłku dla bezrobotnych II (ALG II) w JobCenter.

Ważne! Jeżeli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych, masz nadal ubezpieczenie zdrowotne!
Zwróć uwagę na to, czy otrzymałeś ostatnie wynagrodzenie po zakończeniu stosunku pracy w umówionym terminie (np. 15 dnia następnego miesiąca)! Często zdarza się, że pracodawcy nie wypłacają ostatniej pensji lub nie wypłacają jej w całości. Poinformuj poradnię Faire Mobilität, jeżeli Twój pracodawca nie płaci!

Czy jestem jeszcze ubezpieczony?

Jeżeli Twój stosunek pracy został rozwiązany, to podlegasz ochronie ubezpieczenia zdrowotnego jeszcze przez okres jednego miesiąca. Bedziesz miał nadal ubezpieczenie zdrowotne:

 • jeżeli znajdziesz nową pracę,
 • jeżeli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych lub
 • jeżeli możesz być ubezpieczony przez partnera/partnerkę.

Jeżeli tak nie jest, musisz się ubezpieczyć „dobrowolnie” (freiwilige Versicherung) i samodzielnie opłacać składki. Kiedy wyjeżdżasz z Niemiec powinieneś wymeldować się ze swojego miejsca zamieszkania i poinformować o tym kasę chorych – w przeciwnym wypadku kasa chorych może nadal żądać składek.

Co należy mi się od mojego pracodawcy?

Po ustaniu stosunku pracy masz prawo do otrzymania świadectwa pracy i innych dokumentów wydawanych po zakończeniu stosunku pracy (wyrejestrowanie z ubezpieczenia społecznego i wydruk elektronicznego zaświadczenia pracodawcy o wypłaconym pracownikowi w ciągu roku wynagrodzeniu i odprowadzonym od niego podatku od wynagrodzenia).

Sprawdź czy nie przysługują Ci jeszcze niezaspokojone roszczenia takie jak niewykorzystany urlop roczny lub niewynagrodzone godziny na koncie czasu pracy (Arbeitszeitkonto). W razie problemów zwróć się do związku zawodowego lub do poradni Faire Mobilität.

Sam chciałbym złożyć wypowiedzenie…

Jeżeli dokonane przez Ciebie wypowiedzenie umowy o pracę nie będzie odpowiadało wymogom formalnym może grozić Ci ze strony pracodawcy pracodawcy kara umowna. Kara ta musi być uzgodniona w umowie o pracę, a jej maksymalna wyskość nie może przekraczać wysokości Twojego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Może się więc zdarzyć, że nie otrzymasz ostatniej pensji lub otrzymasz ją tylko w części.

Aby tego uniknąć:

 • Składaj wypowiedzenie zawsze w formie pisemnej, również wtedy, gdy
  nie masz pisemnej umowy o pracę!
 • Zwracaj uwagę na terminy wypowiedzenia!
  Ważne! Liczy się data doręczenia pisma pracodawcy.
 • Wylicz odpowiednio czas na dostarczenie wypowiedzenia przez pocztę (jako przesyłkę poleconą) lub „zleć” innej osobie osobiste dostarczenie Twojego wypowiedzenia dla pracodawcy! W razie wątpliwości poproś poradnię Faire Mobilität o pomoc.

stan na 05/2022, źródło: www.fair-arbeiten.eu/pl/article/204.k%C3%BCndigung.html

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej

Praca za granicą, oferty pracy za granicą, ogłoszenia praca za granicą, aktualne oferty pracy, praca za granica blisko granicy, praca Berlin Hamburg Lipsk, praca Niemcy bezposrednio od zaraz, praca dla par pary za granica praca bez jezyka, praca bez doswiadczenia w Niemczech, Oferty pracy Niemcy, praca magazyn niemcy, stala praca Niemcy, praca z noclegiem, praca od zaraz, Praca bez języka z zakwaterowaniem, Jak znaleźć pracę za granicą, Praca Produkcja, Praca pakowanie na magazynie na produkcji od zaraz bez znajomości języka, jak wyjechac do pracy za granica, jak szukac pracy za granica? praca fizyczna za granica Niemcy, budowlanka praca za granica Niemcy, Робота в Польщі, ślusarz, spawacz 141 111 elektroda praca spawacz mag mig 135 136, monter, slifierz, monter kadłubów, instalator, elektryk, technik dentystyczny redaktorzy urzędników wydawniczych kapitan porucznik agent zatrudnienia pedagog doradca konsumenta Rysownik techniczny rzeźnik urzędnicy biurowi lekarze (szpital) mechanik kucharze mechanik urzędnicy podatkowi mechanik precyzyjny operator maszyn budowlanych kierowca silnika Kelner przewodnik wycieczki kandydaci chemiczni optometrysta operator dźwigu listonosz elektryk Inspektor towarów konduktor budowniczy dróg górniczy Dekarz komisarze Opiekun mason Pracownik montażowy fizjoterapeuci kierowca autobusu Mechanik samochodowy kierowca ciężarówki pośrednicy biur podróży pielęgniarka portier policjanci dekarz hydraulik Stolarz malarz przetwórcy tworzyw sztucznych dietetycy monter urządzeń elektrycznych pracownik magazynu Pracownik montażu Cukiernik Piekarz wnioskodawca asystentka stomatologiczna Księgarz (sprzedaż detaliczna) ogrodnik Śmieciarz asystent medyczny podoficerowie asystent apteki kwiaciarnie sprzątacz budynków Sprzedawca nóż profesjonaliści hotelowi pokojówka salon fryzjerski